Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is, tussen GreenSoter en de klant.
2. Door bij GreenSoter een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van GreenSoter.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van ander algemene voorwaarden uitgesloten.
4. GreenSoter heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van GreenSoter zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer beschikbaar is.
2. Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van GreenSoter van de bestelling van de klant. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail door GreenSoter.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijs van de producten is in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Let op; wanneer je als klant ingelogd bent, geeft de site de prijzen ex. BTW aan.
2. Betaling kan geschieden door middel van iDEAL, Paypal, Visa en Maestro.

Artikel 4: Levering
1. Bij leveringen in Nederland en Belgie onder de 100,00 euro, zijn de verzendkosten 4,50 euro. Bij leveringen in Nederland boven de 100,00 euro komen de verzendkosten voor rekening van GreenSoter. 
2. Bij leveringen in het buitenland worden de verzendkosten naar het betreffende land in rekening gebracht bij de klant. Voor verzending van grotere oplagen naar het buitenland gelden speciale tarieven. Vraag deze vooraf bij ons aan.
3. Greensoter streeft ernaar de producten binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen via PostNL. Bij het niet op tijd bezorgen door PostNL kan Greensoter niet aansprakelijk worden gesteld.
4. Greensoter is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat GreenSoter toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.
5. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door GreenSoter in de bevestigingsmail wordt vermeld.
6. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven dagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst per e-mailbericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. GreenSoter zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 5: Overmacht
GreenSoter is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door GreenSoter en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant GreenSoter niet aansprakelijk stellen.

Artikel 6: Ruilen en retourneren
1. GreenSoter doet er alles aan om de klant via de website te informeren over haar producten. Mocht een product desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan het product binnen de zichttermijn (14 dagen) geruild of geretourneerd worden.
2. ‘SALE’ producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
3. Binnen veertien dagen na ontvangst van de betaling kan de klant per e-mail: webshop@greensoter.nl, mededelen dat hij/zij de bestelling retour zendt.
4. De producten die aangemeld zijn voor retour, dienen binnen drie werkdagen na aanmelding aan GreenSoter verzonden te zijn: GreenSoter, Pietersbergweg 9, Gebouw A Etage 4, 1105 BM Amsterdam. Wij adviseren de klant het bewijs van verzending te bewaren.
5. Het geretourneerde dient in originele staat te zijn. Dat wil zeggen: niet beschadigd en in de originele verpakking.
6. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retouren dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd.
7. Indien er een fout is gemaakt door GreenSoter, zullen aankoopbedrag en verzendkosten binnen zeven werkdagen aan de klant worden teruggestort.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Alle door GreenSoter geleverde geleverde producten blijven eigendom van GreenSoter totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 8: Intellectueel eigendomsrecht
8.1 Alle intellectueel eigendomsrechten op het GreenSoter Systeem zullen steeds (blijven) berusten bij GreenSoter of haar licentiegevers. Op geen enkele wijze worden enige intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan Afnemer.
8.2 Afnemer zal op geen enkele wijze het GreenSoter Systeem op enigerlei wijze nabootsen, waaronder tevens wordt verstaan het al dan niet middels reverse-engineering vervaardigen van zaken die weliswaar op een of meerdere punten afwijken van het door GreenSoter geleverde GreenSoter Systeem, maar gebaseerd zijn op het GreenSoter Systeem van GreenSoter.
8.3 Afnemer zal niet enige aanduiding omtrent rechten van intellectueel eigendom op of in het GreenSoter Systeem verwijderen of wijzigen.
8.4 Voor zover GreenSoter bekend is, maakt het GreenSoter Systeem geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden. Indien Afnemer desondanks wordt verweten dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal GreenSoter het GreenSoter Systeem of het relevante deel van het GreenSoter Systeem terugnemen tegen creditering van het door Afnemer aan GreenSoter voor het GreenSoter Systeem (of het betreffende deel) betaalde, dan wel zorgdragen dat Afnemer het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, danwel een gelijkwaardige ander product kan gebruiken, zulks ter beoordeling van GreenSoter. Het voorgaande geldt uitsluitend indien (i) GreenSoter van de aanspraken onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld door de Afnemer, (ii) Afnemer aan GreenSoter terzake alle informatie verstrekt en medewerking verleent en (iii) GreenSoter zelf in de gelegenheid wordt gesteld met de wederpartij te corresponderen/ onderhandelen etc.
8.5 Indien GreenSoter een GreenSoter Systeem heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of
namens Afnemer verstrekt, garandeert Afnemer dat geen inbreuk wordt gemaakt op intellectueel eigendomsrechten van derden. Afnemer vrijwaart GreenSoter voor aanspraken van derden GreenSoter.

Artikel 9: Garantie
9.1 Gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden na aflevering wordt het GreenSoter Systeem indien dit gebrekkig blijkt te zijn, door GreenSoter kosteloos hersteld, vervangen dan wel wordt, voor zover hiervan sprake, een ontbrekend deel afgeleverd. De Afnemer dient GreenSoter zo spoedig mogelijk te informeren over het gebrek aan het GreenSoter Systeem. 
9.2 De Afnemer kan geen beroep doen op de garantie als:

* het GreenSoter Systeem wordt gebruikt op een andere wijze of voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is;
* indien klant aan het GreenSoter Systeem werkzaamheden (heeft doen) verricht(en) zonder voorafgaande goedkeuring van GreenSoter;
* de beschadigingen of gebrek het resultaat is van opzettelijk gedrag of nalatigheid;
* de datum op de aankoopnota niet meer leesbaar is;(hardcopy of digitaal)
* indien klant niet al het mogelijke heeft gedaan om schade te beperken, door onder meer het direct buiten werking stellen van apparatuur, het maken van kopieën en back-ups van gegevens en de Programmatuur.

Artikel 10: Klachten en aansprakelijkheid
10.1 Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door GreenSoter. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit kenbaar maken via e-mail: webshop@greensoter.nl. GreenSoter zal binnen zeven werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.
10.2 GreenSoter zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt GreenSoter maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren.
10.3 GreenSoter is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.
10.4 Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.
10.5 GreenSoter is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.

Artikel 11: Privacy
Op de website van GreenSoter wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Zie verder ons privacyreglement.

Artikel 12: Copyright
Niets uit de website van GreenSoter mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van GreenSoter.

Artikel 13: Toepassing recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GreenSoter partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

GreenSoter, Pietersbergweg 9, Gebouw A Etage 4, 1105 BM Amsterdam.

IBAN: NL40 ABNA 0523 9429 15
KVK: 65754689
BTW: NL856246062B01